Giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên

Các công ty tại Hưng Yên mong muốn tăng vốn điều lệ công ty thì cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như thế nào? Công ty cần nộp hồ sơ, phí, lệ phí tại đâu? Mời các bạn tham khảo bài viết giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021.

– Nghị định 01/2021/ NĐ-CP do Chính Phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2021.

– Thông tư 01/ 2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

2. Các hình thức giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên.

2.1. Giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên tại Hưng Yên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty

Nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì có thể tiến hành giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty.

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Chủ sở hữu công ty phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp cho công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản). Sau khi hết thời hạn nêu trên mà chủ sở hữu không góp đủ, công ty có thể tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ.

Giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên
Giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên

2.2. Giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hưng Yên.

Các hình thức giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

–  Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Phần vốn góp được hoàn trả cho thành viên dựa theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn Điều lệ của công ty (khi công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên).

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

+ Tổ chức lại công ty.

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

– Thời hạn thành viên phải thanh toán đúng và đủ loại tài sản đã cam kết góp là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

2.3. Giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần tại Hưng Yên.

Công ty cổ phần tại Hưng Yên có thể giảm vốn điều lệ theo các hình thức sau đây:

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn

–  Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

– Công ty mua lại cổ phần đã bán

Có 2 hình thức mua lại cổ phần:

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

– Công ty mua lại cổ phần theo yêu của cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

– Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

– Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định của pháp luật, trong đó: Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Thành phần hồ sơ để giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên.

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ.

– Quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ.

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục giảm vốn  điều lệ công ty tại Hưng Yên.

– Danh sách thành viên sau giảm vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4. Các bước giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên.

Bước 1. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên lấy ý kiến về việc giảm vốn điều lệ công ty.

– Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên đối với công ty cổ phần/ công ty TNHH thành viên trở lên, hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là công ty cổ phần.

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ.

– Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên, cổ đông mới).

– Danh sách thành viên công ty (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3. Nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty có thể nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo 2 hình thức như sau:

– Công ty tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên.

– Công ty nộp hồ sơ thay đổi thông tin doanh nghiệp trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký kinh doanh: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 4. Nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Khi công ty tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên, công ty phải nộp lệ phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp bằng hai hình thức gồm:

– Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa khu hành chính công tỉnh Hưng Yên

– Nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 5. Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp.

Bước 6. Nhận giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 7. Đăng ký kê khai tờ khai thuế môn bài sau khi thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty tại Hưng Yên

5. Khách hàng nhận được sau khi giảm vốn điều lệ công ty tại Hưng Yên.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Điều lệ công ty sau thay đổi

– Bộ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty file mềm

– Bộ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty bản gốc ký và đóng dấu công ty.

6. Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại Hưng Yên

– Thành lập công ty/ Thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên

– Thành lập chi nhánh tại Hưng Yên

– Thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập văn phòng đại diện tại Hưng Yên

– Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

– Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Chấm dứt hoạt động chi nhánh 

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

– Thay đổi trụ sở chính công ty tại Hưng Yên

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hưng Yên

– …………

PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0934565078/0904.152.023

VPGD: 30/99/21- Lâm Văn Bền – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com