Thay đổi trụ sở công ty

1. Thay đổi trụ sở công ty có phải thông báo không

Trích điều 28 và khoản 1 điều 30 và  Luật doanh nghiệp 2020

Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

Theo các quy định trên khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đặt trụ sở chính dự kiến chuyển đến.

2. Thay đổi trụ sở công ty có phải thông báo đến cơ quan thuế

Trích khoản 1 điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Điều 47. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Căn cứ theo quy định trên trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì phải tiến hành thủ tục thông báo về việc chuyển trụ sở đến chi cục thuế trước khi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh

3. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

3.1 Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cùng quận

Bước 1. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở chính công ty.

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty

– Thông báo thay đổi trụ sở công ty.

Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Văn bản ủy quyền cho Luật Bạch Minh tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2. Nộp lệ phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 3. Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3.2 Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận

Bước 1. Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty đến Cơ quan quản lý thuế hiện tại

Trong bước này công ty có thể phải tiến hành thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế hiện tại đang quản lý.

Bước 2. Nhận kết quả thông báo chuyển địa chỉ do Cơ quan quản lý thuế hiện tại cấp

Bước 3. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở chính công ty.

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty

– Thông báo thay đổi trụ sở công ty.

Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Văn bản ủy quyền cho Luật Bạch Minh tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 4. Nộp lệ phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 5. Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3.3 Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Bước 1. Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty đến Cơ quan quản lý thuế hiện tại

Trong bước này công ty có thể phải tiến hành thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế hiện tại đang quản lý.

Bước 2. Nhận kết quả thông báo chuyển địa chỉ do Cơ quan quản lý thuế hiện tại cấp

Bước 3. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty sau thay đổi.

Ví dụ. Công ty có trụ sở tại Thành hố Hồ Chí Minh và thay đổi trụ sở đến Thành phố Hà Nội thì công ty nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty

– Thông báo thay đổi trụ sở công ty

Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Văn bản ủy quyền cho Luật Bạch Minh tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Bước 4. Nộp lệ phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 5. Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Hình thức nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty

Thủ tục tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng hai hình thức.

– Công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

– Công ty nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin về doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – thay đổi trụ sở công ty

Hiện nay, đối với thủ tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua Cổng thông tin đăng ký kinh doanh  được áp dụng 100% tại thành phố Hà Nội.

Thủ tục nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1. Đại diện công ty tiến hành tạo tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2. Tiến hành Scan hồ sơ và kê khai thông tin thay đổi nội dung trên Hệ thống dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Nộp hồ sơ.

Các điều kiện về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Nghị định này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

– Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy. Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều này;

+ Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định

Bước 3. Đại diện công ty nộp bản gốc tại Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận thông báo hồ sơ hợp lệ của Cơ quan đăng ký kinh doanh và Nhận kết quả

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và  tư vấn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

– Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904.152.023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay