Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị

Văn phòng Luật sư Bạch Minh (Luật Bạch Minh) cung cấp khách hàng biểu mẫu Biên bản họp của Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần

Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị

CÔNG TY …

 

Số …/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ……

 (Về/việc : …….)

Tên doanh nghiệp :

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm .. tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bàn về việc …………..

Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông/Bà ….., Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người triệu tập và chủ trì cuộc họp

2. Ông/Bà ….., Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là thư ký cuộc họp

3. Ông/Bà ….., Thành viên Hội đồng quản trị.

4……..

Vắng mặt : ………

Diễn biến cuộc họp:

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, Ông/Bà ….. tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ …/…. thành viên Hội đồng quản trị, chiếm …..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ông/Bà ….. giới thiệu các nội dung cần thảo luận và biểu quyết.

A. Nội dung thảo luận trong cuộc họp:

…….

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

………

C. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết

Số phiếu tán thành: … phiếu/ … phiếu

Số phiếu không tán thành: … phiếu/ … phiếu

Số phiếu không có ý kiến: … phiếu/ … phiếu

D. Nội dung được thông qua.

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị cùng nghe. Các thành viên hội đồng quản trị nhất trí 100% các nội dung đã thảo luận và biểu quyết trên.

Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn: 0904 152 023 – 0934 565 078.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Đ/c: Số 101/A2 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.37756814/17 – 0904 152 023 – 0865 28 58 28

Email: luatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com