Thủ tục thành lập hộ kinh doanh qua mạng

Hiện nay cơ quan nhà nước đã và đang cải cách dịch vụ hành chính để tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hành chính đơn giản hơn. Mới đây quy định triển khai thủ tục thành lập hộ kinh doanh qua mạng là một trong những cải cách hỗ trợ cá nhân mở hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian khi tiến hành thành lập hộ kinh doanh.

1. Các bước thành lập hộ kinh doanh qua mạng

Bước 1. Tìm hiểu quy định pháp luật về Hộ kinh doanh

Bước đầu tiên cho việc thành lập hộ kinh doanh là phải tìm hiểu các quy định pháp luật quy định về hộ kinh doanh, Chủ hộ kinh doanh có thể tự tìm hiểu các văn bản pháp luật hiện hành hoặc có thể liên hệ đến Văn phòng Luật sư uy tín (Văn phòng Luật sư Bạch Minh) để được tư vấn về điều kiện và trình tự mở hộ kinh doanh.

Văn bản pháp luật quy định về Hộ kinh doanh bao gồm:

– Luật số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về Luật doanh nghiệp;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 02/2023/TT-BKHDT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2023 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2021/TT-BKHDT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2. Tạo tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo thông tư 03/2023/TT-BKHDT quy định về việc đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải tạo tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) để khai thông tin hộ kinh doanh và nộp trực tuyến trên Hệ thống điện tử theo các bước sau đây:

Chủ hộ kinh doanh đăng ký tài khoản thông qua website sau: dangkykinhdoanh.gov.vn, thông tin cần chuẩn bị kê khai thông tin gồm:

– Họ và tên

– Số căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp

– Ngày tháng năm sinh

– Điện thoại và Email

Bước 3. Soạn hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh qua mạng

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

– Giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh

– Bản sao công chứng Căn cước công dân của đại diện hộ kinh doanh

Trong trường hợp hộ kinh doanh có nhiều thành viên góp vốn thì ngoài  giấy tờ trên kèm theo: Bản sao công chứng Căn cước công dân của thành viên hộ kinh doanh

Bước 4. Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh qua mạng

– Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

– Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy. Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’

– Chủ hộ kinh doanh in, ký hồ sơ và Scan hồ sơ để nộp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, trước khi chủ hộ kinh doanh nộp được hồ sơ, chủ hộ kinh doanh phải đăng ký mua chữ ký số điện tử cá nhân chủ hộ kinh doanh để ký điện tử vào hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh.

– Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều này;

+ Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

+ Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Bước 5. Thanh toán lệ phí thành lập hộ kinh doanh trực tuyến

– Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Trong trường họp

 Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

– Việc giải quyết các lỗi giao dịch phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.”

2. Trình tự xử lý hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được tiếp nhận vào hệ thống khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có đủ giấy tờ theo quy định pháp luật

+ Thông tin của hộ kinh doanh đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;

+ Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;

+ Đã nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

– Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

3. Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh

Tại sao phải sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh?

Chủ hộ kinh doanh có thể tự tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan kinh doanh, nhưng việc tiến hành thủ tục hành chính hiện nay nhiều cá nhân chưa biết hết được quy trình cũng như điều kiện thành lập hộ kinh doanh.

Trong trường hợp chủ hộ kinh doanh đã từng tiến hành thủ tục mở hộ kinh doanh rồi thì có thể đơn giản nhưng nếu chưa tiến hành lần nào thì rất khó khăn vì các lý do sau đây:

– Chủ hộ kinh doanh mất thời gian tìm hiểu quy định pháp luật về hộ kinh doanh. Thay vào việc phải đi tìm hiểu thì chủ hộ có thể liên hệ Văn phòng luật sư để tư vấn. Luật Bạch Minh tư vấn về điều kiện thành lập hộ kinh doanh, hồ sơ và những quy định về hộ kinh doanh, từ đó tạo cho chủ hộ kinh doanh hiểu biết hơn được các quy định được phép hoạt động hay tránh những hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động hộ kinh doanh.

– Phải sửa đổi hồ sơ và mất thời gian đi lại nhiều đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có cần rất nhiều thông tin về cá nhân hộ kinh doanh và thông tin của hộ kinh doanh dự kiến thành lập. Chủ hộ kinh doanh thường hay bị trả hồ sơ về do kê khai thông tin sai, không đủ thông tin và lựa chọn thông tin/ đặt thông tin không đúng quy định pháp luật.

– Mất rất nhiều thời gian khi tiến hành thủ tục xin giấy phép hộ kinh doanh. Mỗi lần nộp hồ sơ xin giấy phép hộ kinh doanh, chủ hộ chờ hơn 3 ngày làm việc đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận, nếu hồ sơ bị sai sót thì chủ hộ kinh doanh sẽ nhận bộ hồ sơ về và sửa đổi bổ sung và nộp lại hồ sơ tại bộ phận một cửa, mỗi lần nộp mất hơn 3 ngày làm việc, trong trường hợp hồ sơ bị sửa 3,4 lần thì chủ hộ kinh doanh mất 1 tháng để có thể xin được giấy phép hộ kinh doanh.

4. Trình tự dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh

Bước 1. Tiếp nhận thông tin thành lập hộ kinh doanh

Khách hàng liên hệ đến Văn phòng luật sư Bạch Minh gửi yêu cầu tư vấn thành lập hộ kinh doanh và các quy định liên quan đến thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh.

Thông tin liên hệ tư vấn pháp lý về hộ kinh doanh

Hình thức liên hệ đến văn phòng trực tiếp:

Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Địa chỉ: Số 26 Ngõ ½  Phố Vũ Trọng Khánh, Khu đô thị Mỗ lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Hình thức liên hệ Điện thoại/ Zalo/ Viber: Luật sư Lê Minh: 0865.28.58.28

Hình thức liên hệ Email/ Website:

Email: Luatbachminh@gmail.com

Website: Bachminh.com

Bước 2. Tư vấn thành lập hộ kinh doanh

Luật Bạch Minh sau khi tiếp nhận thông tin sẽ cử chuyên viên tư vấn pháp luật doanh nghiệp tư vấn cho khách hàng. Hình thức tư vấn có thể qua điện thoại/ Zalo/ Viber/ Telegram/ Khách hàng đến trực tiếp văn phòng.

Những thông tin khách hàng cần chuẩn bị khi liên hệ tư vấn gồm:

– Tên hộ kinh doanh dự kiến thành lập

– Địa chỉ hộ kinh doanh hoạt động chính

– Địa chỉ hộ kinh doanh dự kiến hoạt động thêm, mở rộng

– Lĩnh vực kinh doanh của hộ kinh doanh

– Thông tin chủ hộ kinh doanh/ thành viên hộ kinh doanh và tỷ lệ gốp vốn của mỗi thành viên hộ kinh doanh.

Bước 3. Báo phí dịch vụ tư vấn hỗ trợ thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Sau khi chuyên viên Luật Bạch Minh tư vấn sẽ báo phí dịch vụ soạn thảo bộ hồ sơ và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin giấy phép hộ kinh doanh đến khách hàng.

Khách hàng xem xét đồng ý phí dịch vụ và thanh toán tạm ứng phí dịch vụ đến Văn phòng Luật sư Bạch Minh.

Bước 4. Soạn hồ sơ và tiến hành thủ tục xin giấy phép hộ kinh doanh

Luật Bạch Minh soạn đầy đủ bộ hồ sơ gửi khách ký và đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xin giấy phép hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được hợp lệ, Luật Bạch Minh sẽ trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho khách hàng.

5. Quy định mới về đăng ký thành lập hộ kinh doanh

– Số đăng ký kinh doanh và Mã số thuế được hợp nhất thành Mã số hộ kinh doanh.  Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh;

– Ghi ngành nghề đăng ký hộ kinh doanh theo Hệ thống ngành nghề kinh tế. Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở, hộ kinh doanh thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh;

– Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Khi nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ điện tử nộp trên mạng có thể thay thế bản giấy và chủ hộ kinh doanh có thể không cần nộp bản giấy hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký cấp huyện;

– Cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh miễn phí tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh.

6. So sánh quy định hộ kinh doanh thành lập trước và sau ngày 01/07/2023

NỘI DUNG

HỘ

KINH DOANH

(Thành lập

trước 1/7/2023)

HỘ

KINH DOANH

(Thành lập

sau 1/7/2023)

Hình thức nộp hồ sơ

Nộp qua Cổng dịch vụ công hoặc nộp trưc tiếp tại UBND cấp huyện.

Nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp trưc tiếp tại UBND cấp huyện.

Thủ tục đăng ký mã số thuế

Sau khi UBND cấp huyện cấp Số đăng ký hộ kinh doanh,  chủ hộ nộp hồ sơ xin cấp mã số thuế tại Chi cục thuế quản lý Hộ kinh doanh

Hồ sơ từ cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận chuyển thông tin sang Tổng cục thuế cấp mã số thuế đồng thời là mã số hộ kinh doanh

Số đăng ký hộ kinh doanh

Số đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan cấp huyện cấp

Chuyển đổi thành Mã số hộ kinh doanh đồng thời là mã số thuế

Cách ghi ngành nghề hộ kinh doanh

Ghi ngành nghề thực tế kinh doanh

Ghi ngành nghề theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục mở địa điểm hộ kinh doanh

Thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh

Thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh

Tra cứu thông tin hộ kinh doanh

Trường hợp ở TP Hà Nội có thể tra trên Hệ thống của Sở KHĐT TP Hà Nội nhưng phải có thông tin về Số Căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh/ số đăng ký hộ kinh doanh mới tra được.

 

Tra cứu được trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua đường link:

dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng

Không có thủ tục

Việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng được áp dụng trong các trường hợp sau: Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp, hoặc hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh gặp sự cố kỹ thuật, hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.

Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện trước khi nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, ngay khi nhận kết quả trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh

Xem thêm các bài viết liên quan về Hộ kinh doanh

Dịch vụ mở hộ kinh doanh tại Hà Nội;

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Hà Đông – Hà Nội

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân – Hà Nội

7. Giải đáp các câu hỏi về hộ kinh doanh mới nhất

– Hộ kinh doanh được kinh doanh bao nhiêu ngành nghề.

Trả lời: Hộ kinh doanh được kinh doanh không giới hạn ngành nghề và các văn bản pháp luật không cấm hộ kinh doanh tối đa bao nhiêu ngành nghề, nhưng thực tế hộ kinh doanh không nên đăng ký quá nhiều ngành nghề kinh doanh, nên lựa chọn một số ngành nghề kinh doanh chính để đăng ký, trong trường hợp chủ hộ xác định kinh doanh đa ngành nghề với quy mô lớn thì nên mở công ty thì hợp lý hơn.

– Hộ kinh doanh có bao nhiêu chủ hộ và người đại diện hộ kinh doanh

Trả lời: Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh có 2 hình thức lựa chọn:

Một là cá nhân đứng tên mở hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh chỉ có 1 và là người đại diện cho hộ kinh doanh.

Hai là nhiều người góp vốn thành lập hộ kinh doanh thì khi đó chủ hộ kinh doanh là tất cả các thành viên góp vốn mở hộ kinh doanh và trong đó bầu một người làm người đại diện cho hộ kinh doanh

– Vốn đăng ký hộ kinh doanh tối thiểu và tối đa bao nhiêu

Trả lời: Văn bản pháp luật không có quy định về mức vốn tối thiểu và tối đa đối với hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh lựa chọn mức vốn hợp lý với quy mô và ngành nghề để đăng ký. Trong quá trình hoạt động chủ hộ kinh doanh có thể đăng ký tăng vốn đăng ký hoặc giảm vốn đăng ký của hộ kinh doanh nếu cần thiết.

– Hộ kinh doanh có được kinh doanh tại nhiều địa điểm không

Trả lời: Hộ kinh doanh được phép mở thêm các địa điểm của hộ kinh doanh tại các cơ sở địa điểm khác ngoài trụ sở chính của hộ kinh doanh. Trong trường hợp đăng ký thêm địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tại trụ sở chính và tiến hành thủ tục nộp thuế tại địa điểm mới.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay