Xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội

1. Quy định về xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

Theo Quy định của Luật Quảng cáo, trước khi quảng cáo Mỹ phẩm đơn vị quảng cáo phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo tại Sở y tế có thẩm quyền.

Liên quan đến thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm tại Sở Y tế thành phố Hà nội được quy định như sau:

Sở y tế Thành phố Hà Nội cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm Mỹ phẩm mà đơn vị đứng tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với Sản phẩm Mỹ phẩm dưới hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm Mỹ phẩm trên địa bàn thành phồ Hà Nội không phụ thuộc vào đơn vị đứng tên trên phiếu Công bố Mỹ phẩm có trụ sở tại Hà Nội hay không.

2. Nội dung quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội

2.1 Quảng cáo Mỹ phẩm trên Báo chí, tờ rơi, Facebook, tiltok ..

Theo đó, nội dung quảng cáo ít nhất phải có các thông tin sau:

– Tên sản phẩm Mỹ phẩm, Nhãn hàng, nước sản xuất sản phẩm Mỹ phẩm ghi đúng theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm.

– Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

– Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm công dụng/tác dụng của sản phẩm đó là thuốc.

Ngoài các nội dung trên, người quảng cáo có thể thêm các nội dung khác như:

+ Thành phần của Mỹ phẩm

+ Mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm

+ Hình ảnh bao bì sản phẩm;

+ Hình ảnh logo nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh)

+ Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

+ Logo các dấu hiệu Chứng nhận như ISSO, dấu hiệu Kiểm tra, dấu hiệu đạt chuẩn mà Nhà sản xuất sản phẩm hoặc Sản phẩm đã đạt được (nếu có tài liệu chứng minh).

+ Tên và địa chỉ của Nhà sản xuất sản phẩm

2.2 Nội dung quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình và các kênh online:

Khác với quảng cáo trên báo chí Quảng cáo trên truyền hình bao gồm 2 phần:

– Phần Hình ảnh động:

Đây là hình ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh nhân vật, hoạt cảnh không gian hoặc đơn thuần chỉ là chạy chữ. Phần hình ảnh bắt buộc phải thể hiện các thông tin sau:

+ Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

– Phần Âm thanh (nhạc nền, lời thoại) khi quảng cáo trên truyền hình: Lời thoại trong Quảng cáo trên truyền hình phải đọc các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Ngoài các nội dung trên, tương tự như quảng cáo trên Báo chí, Khi quảng cáo trên truyền hình người quảng cáo trên có thể thêm các nội dung khác như: Thành phần, mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm, hình ảnh logo Nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh), Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

2.3 Nội dung quảng cáo Mỹ phẩm qua hội thảo, hội nghị sự kiện giới thiệu mỹ phẩm ít nhất phải có các thông tin sau:

– Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

– Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

– Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Ngoài các nội dung trên, Ngoài các nội dung trên, tương tự như quảng cáo trên Báo chí, Khi quảng cáo trên truyền hình người quảng cáo trên có thể thêm các nội dung khác như: Thành phần, mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm, hình ảnh logo Nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh), Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

3. Các hình thức quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội

Hiện nay, có 3 hình thức quảng cáo mỹ phẩm đó là:

– Quảng cáo Mỹ phẩm bằng Maker/Poste/Banner tĩnh

– Quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình có âm thanh và hình ảnh động

– Quảng cáo Mỹ phẩm thông qua hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu về Mỹ phẩm

Lưu ý:

Một hoặc một số (bộ) sản phẩm Mỹ phẩm có thể xin một giấy phép quảng cáo, nhưng một Giấy xác nhận nội dung quảng cáo chỉ cấp cho 01 trong 03 hình thức quảng cáo nói trên. Trường hợp nếu Doanh nghiệp mong muốn xin cả 3 loại hình quảng cáo cho 01 sản phẩm Mỹ phẩm thì vẫn phải lập 03 Bộ hồ sơ tương ứng để xin 03 giấy Xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm Mỹ phẩm.

4. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội:

– 02 Đơn Đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm theo Mẫu gửi Sở Y tế Hà Nội;

– 03 Tài liệu thể hiện nội dung quảng cáo Mỹ phẩm cần xin phép như Banner/Maket/ Poste quảng cáo; Kịch bản và Video quảng cáo trên truyền hình, Kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm tại hội thảo hội nghị;

– 02 Bản sao công chứng hoặc chứng thực Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Các tài liệu chứng minh khác tùy thuộc vào nội dung quảng cáo Mỹ phẩm.

5. Đơn đề nghị cấp Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội

Một trong các tài liệu không thể thiếu đó là Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

5.1 Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ABC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………./XNQC – ABC

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nội dung quảng cáo

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hà Nội

 1. Đơn vị đề nghị: CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ABC

1.2. Địa chỉ trụ sở:  ………………….., Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  …………..                     Fax: ………………………………………….

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với:

STT Tên sản phẩm Mỹ phẩm
(nêu rõ chủng loại,.. nếu có
Số, ký hiệu của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
1 ……………….. ………………….

 

Phương tiện quảng cáo:

 1. Quảng cáo trên các trang tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông.
 2. Quảng cáo bằng Băng – rôn, biển hiệu, hộp đèn, mà hình chuyên quảng cáo.
 3. Quảng cáo trên Phương tiện giao thông
 4. Các phương tiện quảng cáo khác theo Pháp luật quy định:

– Quảng cáo trên báo chí, dự kiến: Báo Dân trí; Báo Tiền phong; Báo Thanh Niên.

– Quảng cáo trên các trang thông tin điện tử chuyên ngành, dự kiến: https://24h.com.vn.

– Quảng cáo trên các trạng mạng xã hội: Zalo, Facebook, Tiktok.

– Quảng cáo bằng Áp phích, Pano, Poste, Tờ rơi, kệ giá trưng bày sản phẩm

– Quảng cáp tại các Nhà chờ, điểm bán vé xe buýt.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu:

 1. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 2. Ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo
 3. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
 4. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng Nhãn hiệu (nếu có)
 5. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hình ảnh nhân vật nam (nếu có)
 6. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hình ảnh nhân vật nữ (nếu có)
 7. Tài liệu chứng minh khác (nếu có)

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Đóng dấu

5.2 Đơn đề nghị cấp Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội:

Trong đơn đề nghị có mục Phương tiện quảng cáo Doanh nghiệp cần lưu ý:

–  Xác định chính xác 1 trong 3 hình thức quảng cáo nói trên.

– Tương ứng với từng hình thức quảng cáo: Doanh nghiệp cần ghi rõ tên báo giấy, báo điện tử, trang mạng, tên đài truyền hình, truyền thanh, nơi tổ chức sự kiện

6. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội:

Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm là một thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Theo đó, Doanh nghiệp quảng cáo sẽ thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo Quy định nộp tại Bộ phận 1 cửa Sở y tế thành phố Hà Nội

Bước 2: Sở Y tế sẽ thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong thời hạn 10 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa hợp lệ (phải sửa đổi bổ sung) thì Sở sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung để nộp lại.

Các lỗi thường gặp khi phải sửa đổi bổ sung hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo là:

+ Hồ sơ Công bố Mỹ phẩm không đúng quy định về thành phần, công dụng của sản phẩm. Đề nghị Doanh nghiệp Công bố lại sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Không ghi rõ loại hình quảng cáo hoặc không ghi tên các báo chí, trang tin, kênh truyền hình.. dự kiến quảng cáo trên Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Maket/kịch bản quảng cáo cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp nội dung Công bố sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Maket/kịch bản quảng cáo thiếu các thông tin cần thiết cần phải có

+ Maket/kịch bản quảng cáo cần phải sửa đổi bổ sung để tránh gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc;

+ Thiếu các tài liệu chứng minh nội dung quảng cáo ngoài hồ sơ Công bố Mỹ phẩm…

Bước 3: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm:

Sở Y tế thành phố Hà Nội sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở y tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thời hạn 10 ngày làm việc được tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lần đầu hoặc kể từ ngày nộp lại hồ sơ (hợp lệ) nếu phải sửa đổi bổ sung hồ sơ

7. Lệ phí xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Hà Nội

Tại Thông tư 114/2017/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2017 sửa đổi bổ sung Thông tư số 277/2016/TT-BTC thì mức lệ phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (Phí Nhà nước thu) được tính là 1.600.000/01 bộ hồ sơ (Một triệu sáu trăm ngàn đồng một hồ sơ).

Theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định Phí thẩm định, lệ phí cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Theo đó, Một mẫu quảng cáo tương ứng với một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp phí thẩm định, lệ phí xác nhận như sau:

a) Các trường hợp được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ Phẩm, bao gồm:

– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm Mỹ phẩm;

– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm Mỹ phẩm cho nhiều hình thức quảng cáo (ví dụ: tờ rơi, áp phích, sách, báo, …).

– Một mẫu quảng cáo của hai hay nhiều sản phẩm Mỹ phẩm cùng nằm trong một phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận.

b) Trường hợp không được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm:

– Nhiều mẫu quảng cáo khác nhau của một sản phẩm Mỹ phẩm. Trường hợp này mỗi mẫu quảng cáo được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Một mẫu quảng cáo gồm nhiều sản phẩm Mỹ phẩm. Trường hợp này mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

8. Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ Phẩm:

Luật Bạch Minh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hà Nội nói riêng.

Để được tư vấn rõ hơn về hồ sơ, thủ tục, quy trình Xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi: Mr Nhật Minh: 0904 152 023 – hoặc Mr Ngọc: 0243.7756814 hoặc gửi Email cho chúng tôi: luatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com