Mẫu Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

[01] Nhà/các nhà đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:
[02] I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1
2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2
3. …. (Tên và thông tin về nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)
Ngoài ra, dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài,…(nếu có)
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
[03] 1. Tên dự án:…………………………
Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có): ……………………
[04] Tên giao dịch:…………………………………………………………
[05] 2. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………
[06] Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: ……………………………………………………
[07] 3. Mục tiêu hoạt động:

– …………………………………………………………………………………………

Quy mô dự án:…………………………………………………………………………
[08] 4. Vốn đầu tư:
– Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …… (bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương …… (bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).

– Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương ……. (bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương ……. (bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có), trong đó:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu – Phụ lục).
[10] Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài: Dự kiến tiến độ góp vốn, nguồn vốn đầu tư, huy động vốn (theo bảng mẫu): …….…….…….…….…….…….…….
[11] 5. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư của dự án dự kiến kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:
[12] 6. Lao động: Dự án dự kiến sử dụng tổng số ……. lao động; trong đó có ……. lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài.
7. Kiến nghị của nhà đầu tư (nếu có)…….…….…….…….…….…….…….…….
III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án;

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và pháp luật của …… (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; hoặc Điều 9 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ):

– …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

– …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

 

 

Làm tại…….., ngày….tháng…..năm……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn cách ghi Mẫu Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mục Hướng dẫn cách ghi
[01] Nếu chỉ có một nhà đầu tư thì ghi “Nhà đầu tư”, nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên thì ghi

“Các nhà đầu tư”

[02] Tên và thông tin về nhà đầu tư

– Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam thì ghi đầy đủ tên và thông tin của từng nhà đầu tư, cách ghi khác nhau phân biệt theo các trường hợp như sau:

a) Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:………………………..(viết chữ in hoa)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập số:………………..Ngày cấp:………………..Nơi cấp:………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………..

(các địa chỉ trụ sở, chỗ ở… ghi cụ thể số nhà, đường/phố/xã, phường/quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Điện thoại:……………; Fax:……………..; Email:………..

Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên:…………………..; Ngày sinh………………….;

Chức vụ:……………….. Quốc tịch:………………..

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu* số…….ngày cấp:………nơi cấp:…….

(* hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………..

Điện thoại:……………..; Fax:……………….; Email:…………….

b) Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên:………………………..; Ngày sinh………………………..;

Quốc tịch:…………..

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu* số:………….ngày cấp:………..nơi cấp:………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………

Điện thoại:…………….; Fax:…………………….; Email:……….

Ghi chú khác: Nếu dự án ngoài các nhà đầu tư tại Việt Nam, có sự tham gia của đối tác tại nước ngoài, thì sau phần liệt kê thông tin của các nhà đầu tư tại Việt Nam có ghi thêm tên đối tác tại nước ngoài (kèm tên nước). Ví dụ: Ngoài ra, dự án có sự tham gia của Công ty A (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

[03] Tên dự án/ tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: Viết đầy đủ bằng chữ in hoa.
[04] Tên giao dịch:………………….(ghi nếu có): Viết đầy đủ bằng chữ in hoa.
[05] Địa chỉ trụ sở: Ghi địa chỉ ở nước ngoài, tên địa phương, nước/vùng lãnh thổ.

Địa chỉ được ghi kèm bằng tiếng Anh.

[06] Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Chỉ ghi nếu có địa điểm nhà máy/cơ sở sản xuất, chi nhánh khác địa điểm trụ sở, cách ghi tương tự [05]

Địa chỉ được ghi kèm bằng tiếng Anh.

[07] Mục tiêu hoạt động: ghi cụ thể các hoạt động sản xuất/hoặc dịch vụ thực hiện.

Quy mô dự án: ghi năng lực sản xuất (công suất), khả năng cung ứng dịch vụ.

[08] Vốn đầu tư:

– Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài: Vốn này gồm cả vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư tại Việt Nam và vốn của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

– Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam: ghi tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài của tất cả các nhà đầu tư tại Việt Nam.

[09] Bảng – Vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam

 

Phương thức góp vốn, nguồn vốn Nhà ĐTVN 1 (Đô la Mỹ) (1) Nhà ĐTVN 2 (Đô la Mỹ) (2) Tổng số (Đô la Mỹ) (3)=(1)+(2)+… Tương đương (Đồng VN) (4)= ~ (3)
1. Bằng tiền mặt

– Trong đó tiền vay tại VN

2. Bằng máy móc, thiết bị
3. Bằng hàng hóa,…TS khác
Tổng cộng (1+2+3)
(Ghi chú: – Nhà ĐTVN 1 là:………………………..- Nhà ĐTVN 2 là:………………………..

Nếu có thêm các nhà đầu tư thì bổ sung thêm cột)

[10] – Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước, nhà đầu tư tự cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đối với dự án sử dụng các nguồn vốn khác: nhà đầu tư cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

Dự kiến nguồn vay: của tổ chức (trong và ngoài nước), giá trị, thời hạn, lãi suất……..

Tiến độ góp vốn:……………………………..

– Giải trình nhu cầu vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

 

Vốn đầu tư Đô la Mỹ (Tương đương) Đồng Việt Nam
– Vốn cố định:

Trong đó:

+ Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi:
+ Máy móc, thiết bị
+ Trang thiết bị văn phòng
+ Các tài sản cố định khác
– Vốn lưu động:
Tổng số:
[11] Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài):

– Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ …………..

– Khởi công xây dựng: Tháng thứ…………

– Lắp đặt thiết bị, vận hành thử: Tháng thứ…………

– Sản xuất/kinh doanh thương mại: Tháng thứ…………

[12] Lao động: Ghi tổng số lao động dự kiến sử dụng của dự án, số lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài.
Bảng – Lao động sử dụng của dự án

 

Chỉ tiêu Năm thứ 1 200… Năm thứ 2 200… Năm thứ 3 200…
Tổng số lao động sử dụng của dự án
Trong đó lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài gồm:
– Cán bộ quản lý
– Kỹ sư/cán bộ kỹ thuật
– Công nhân/nhân viên

Dịch vụ tư vấn soạn thảo Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Luật Bạch Minh

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài chỉ là một phần của Bộ hồ sơ. Vì vậy Quý khách cần nghiên cứu, tìm hiểu cách lập các văn bản khác và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký ra nước ngoài.

Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo và chuẩn hóa hồ sơ đầu tư nước ngoài. Mọi thắc mắc xin Quý khách vui lòng điện thoại theo số 0243 7756814 – 0904 152 023 hoặc gửi email liên hệ, chúng tôi tư vấn và giải đáp

Xem thêm:


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com