Đơn đề nghị cấp Giấy phép lao động

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:…………….
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động

nước ngoài

……., ngày…..tháng…..năm ……

Kính gửi:…………………………………………..(1)

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………….

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) …………….

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …….. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: ……….. người

4. Địa chỉ: …………………………

5. Điện thoại: ………………. 6. Email (nếu có)  …………..

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ………………..

Cơ quan cấp: ……………… Có giá trị đến ngày: …………

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ……………..

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết :…..

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số… (ngày/tháng/năm) của……………., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

9. Họ và tên (chữ in hoa): ……………………..

10. Ngày, tháng, năm sinh: ……………….. 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……….

12. Quốc tịch: ……………..

13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………..

Cơ quan cấp: ………….Có giá trị đến ngày: …………

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ………..

16. Địa điểm làm việc: ………..

17. Vị trí công việc: ……………

18. Chức danh công việc: ………….

19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): ……………………

20. Mức lương: ……………………..VNĐ

21. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm)…………đến (ngày/tháng/năm) ……………….

22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: ………………..

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ………

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)

……………………………………………………

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

24. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc:

+ Vị trí công việc: ………………………….

+ Chức danh công việc: …………………

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)……….

– Nơi làm việc lần 2: …………………….

+ Địa điểm làm việc: ……………………

+ Vị trí công việc: ………………………..

+ Chức danh công việc: ……………….

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)…………

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ………..

+ Địa điểm làm việc: ………….

+ Vị trí công việc: …………

+ Chức danh công việc: ………………….

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)……….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com