Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh. Công ty phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

thay đổi đăng ký kinh doanh
Thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hiện nay theo quy định luật doanh nghiệp bao gồm:

  • Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Trụ sở chính (Địa chỉ trụ sở; số điện thoại ; số fax; email; website)

– Tên công ty (Tên tiếng việt; tên tiếng anh; tên viết tắt)

– Người đại diện theo pháp luật công ty

– Vốn điều lệ

– Thành viên góp vốn/Chủ sở hữu – Công ty TNHH

– Tỷ lệ góp vốn thành viên góp vốn – Công ty TNHH 2 thành viên

2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Thông tin cổ đông sáng lập – Công ty cổ phần

– Thông tin đăng ký thuế

– Người quản ký khác của công ty (Kế toán trưởng…)

– Nội dung khác có trong nội dung đăng ký doanh nghiệp

I. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018

1.Biên bản họp của Công ty về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

2. Quyết định công ty về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

4. Văn bản ủy quyền (Trường hợp người tiến hành thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật)

5. Các Giấy tờ khác tùy theo trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập; thay đổi thành viên công ty. Ngoài hồ sơ  như trên. Kèm theo:

  • Danh sách thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập
  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần
  • Xác nhận thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của bên nhận chuyển nhượng
  • Bản sao Quyết định thành lập/Giấy đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức nhận chuyển nhượng là cá nhân.

 

II. Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018

Đại diện công ty tiến hành nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp :dangkykinhdoanh.gov.vn

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

III. Một số quy định chú ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

1.Tên công ty

Công ty không được đặt tên trùng hoặc nhầm lẫn với tên công ty khác đã đăng ký. Vì vậy, trước khi thay đổi tên công ty phải tham khảo tên các công ty đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với tên công ty dự kiến thay đổi.  trừ những công ty đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố công ty bị phá sản.

Hiện nay vẫn có nhiều công ty có tên trùng hoặc tên gần giống nhau. Đấy là do quy định về luật doanh nghiệp trước đây chưa chặt chẽ nên vẫn có trường hợp tên các công ty gần giống nhau. Cơ quan đăng ký kinh doanh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên công ty hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt tên công ty.

Xem thêm: Quy định đặt tên công ty

2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh

Công ty được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc công ty kinh doanh ngành, nghề có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu công ty tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp công ty không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu. Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty báo cáo theo quy định. Nếu công ty không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm : Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh

3. Trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính của công ty phải có đầy đủ Hợp đồng thuê/mượn nhà.

Theo quy định Luật nhà ở. Công ty không được phép đặt trụ sở tại Chung cư hoặc nhà tập thể.

Trường hợp công ty đặt tại Tòa nhà văn phòng, phải xuất trình được giấy tờ chứng minh tòa nhà có chức năng cho thuê Văn phòng.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Xem thêm : Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

4. Vốn điều lệ công ty

– Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện có liên quan đến Vốn điều lệ. Để đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh công ty luôn luôn giữ mức vốn điều lệ đáp ứng đủ điều kiện của ngành nghề .

Mức vốn điều lệ cũng ảnh hướng tới mức đóng thuế môn bài

Vốn Điều lệ

Mức

thuế môn bài cả năm

Bậc

Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1
Từ 10 tỷ trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3

Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ công ty

5. Về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần

Thứ nhất. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

Thứ hai. Trong thời hạn 3 năm hoặc quá 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các cổ đông thường được tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau hoặc chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài công ty. Trường hợp này, Công ty không cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần mà có sự thay đổi thông tin tỷ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập như:

  • Chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông sáng lập
  • Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông thường hoặc cho người ngoài công ty
  • Cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng cổ phần

Công ty phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Trên thực tế, có rất nhiều công ty không hiểu rõ quy định của luật doanh nghiệp.  Nên khi quá 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN, trong công ty có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập, công ty đã không thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định luật doanh nghiệp.

Trường hợp công ty không thông báo thay đổi hoặc thông báo chậm quá thời hạn quy định kể từ khi thay đổi. Công ty đã vi phạm hành chính về đăng ký doanh nghiệp.

6. Quy định thời hạn công ty thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp công ty quá thời hạn quy định công ty không tiến hành thay đổi trên cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty sẽ bị xử lý về hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 25 Nghị định 50/2016  quy định về xử phạt vi phạm hành vi hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư. Quy định xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Dịch vụ tiến hành thủ tục về thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Bạch Minh


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com