Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần 2021

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cung cấp mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần năm 2021. Mẫu biểu này được Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2021 và  được doanh nghiệp và Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…..tháng……năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …

Tôi là(ghi họ tên bằng chữ in hoa): …

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch
Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):…

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…

Tên công ty viết tắt (nếu có):…

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……

Xã/Phường/Thị trấn:……

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……

Tỉnh/Thành phố:………

Điện thoại:……… Fax (nếu có): ………

Email (nếu có):………        Website (nếu có):…………

– Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp                              □

Khu chế xuất                                    □

Khu kinh tế                                      □

Khu công nghệ cao                          □

□ Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

□ Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)

Giấy phép thành lập và hoạt động số:… (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:…/…./…..

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh:               Có □                            Không □

4. Ngành, nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành Ngành nghề kinh doanh chính

5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):……

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):………

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?         Có □          Không □

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn Số tiền Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

7. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ):………

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

 

1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Các cổ phần ưu đãi khác

Tổng số

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

STT Loại cổ phần được quyền chào bán Số lượng
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

8. Cổ đông sáng lập: Gửi kèm

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức : Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài . Gửi kèm (nếu có).

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Gửi kèm (nếu có).

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư :

Mã số dự án:……

Ngày cấp:…/…./….. Cơ quan cấp:……

10. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):. ..Giới tính:……

Chức danh:…………

Sinh ngày:……… Dân tộc:……… Quốc tịch:……………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………

□ Chứng minh nhân dân      □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                            □ Loại khác (ghi rõ):…

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……

Ngày cấp:…./…./….Nơi cấp:… Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

Địa chỉ thường trú:……

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…

Xã/Phường/Thị trấn:……

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………

Tỉnh/Thành phố:……

Quốc gia:……

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……

Xã/Phường/Thị trấn:……

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……

Tỉnh/Thành phố:……

Quốc gia:……

Điện thoại (nếu có):…… Email (nếu có):……

11. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:…Điện thoại:……
11.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:……Điện thoại:……
11.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……

Xã/Phường/Thị trấn:………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……

Tỉnh/Thành phố:….

Điện thoại (nếu có):… Fax (nếu có):………Email (nếu có):………

11.4

Ngày bắt đầu hoạt động :…./……/……..

11.5

Hình thức hạch toán :

Hạch toán độc lập  □   Có báo cáo tài chính hợp nhất □  Hạch toán phụ thuộc □

11.6 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày…./….đến ngày…../…..
11.7 Tổng số lao động (dự kiến):……
11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:Có □                     Không □
11.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):Khấu trừ                               □

Trực tiếp trên GTGT            □

Trực tiếp trên doanh số        □

Không phải nộp thuế GTGT □

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn:

□ Tự in hóa đơn                             □ Đặt in hóa đơn

□ Sử dụng hóa đơn điện tử             □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

□ Hàng tháng                         □ 03 tháng một lần                           □ 06 tháng một lần

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……

Ngày cấp…/…./….. Nơi cấp:……

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……

Ngày cấp:…/…. /…… Nơi cấp:……

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST10 số):………

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………Tên chủ hộ kinh doanh:………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

□ Chứng minh nhân dân      □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                           □ Loại khác (ghi rõ):…

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:……Ngày hết hạn (nếu có):…../……/……

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):……

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):……

Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:…

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số):……

Địa chỉ trụ sở chính:…… Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:…

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

□ Chứng minh nhân dân      □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                           □ Loại khác (ghi rõ):…

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:…Ngày hết hạn (nếu có)…./…/…

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Là người cố đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)

Luật Bạch Minh là tổ chức dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH ….. và các dịch vụ về đăng ký doanh nghiệp. Để được tư vấn chi tiết và giải đáp những thắc mắc liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hãy liên hệ đến Luật Bạch Minh theo thông tin sau:

PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0934565078/0904.152.023

VPGD: 30/99/21- Lâm Văn Bền – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com