Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cung cấp biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp. Sau đây Luật Bạch Minh sẽ cung cấp Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên theo quy định Luật doanh nghiệp 2014.

Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên

CÔNG TY …

————

Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====***=====

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Về/việc: …….…….)

Tên doanh nghiệp:    ……………

Mã số doanh nghiệp:  ………

Vốn điều lệ: …..…..

Trụ sở chính:  ……….

Hôm nay, ngày … tháng …. năm …, tại trụ sở Công ty, Hội đồng thành viên tổ chức cuộc họp để bàn về việc …

Thành phần cuộc họp:

1. Ông/Bà …, thành viên sở hữu phần vốn góp trị giá … đồng tương ứng …% vốn điều lệ.

2. Ông/Bà …, thành viên sở hữu phần vốn góp trị giá … đồng tương ứng …% vốn điều lệ.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

1. Chủ tọa: . Ông/Bà … Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Thư ký: . Ông/Bà … thành viên.

Diễn biến cuộc họp:

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, . Ông/Bà …… tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ chiếm 100%  tổng số phiếu biểu quyết  đại diện cho 100% vốn điều lệ.

Ông/Bà …… tuyên bố lý do cuộc họp: …….

I. Nội dung thảo luận

………………………………..

II. Sau khi thảo luận và các thành viên tiến hành biểu quyết

Kết quả biểu quyết:     

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: …..  phiếu/ ….. phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:….. phiếu/ …..phiếu

Số phiếu tán thành: …..  phiếu/ ….. phiếu

Số phiếu không tán thành: ….. phiếu/ ….. phiếu

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên công ty cùng nghe. Các thành viên nhất trí 100% các nội dung đã thảo luận và biểu quyết trên. Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký

             Chủ toạ           Thư ký

 

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp

Thành lập Công ty; Chi nhánh; Văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi trụ sở chính, thay đổi tên công ty, thay đổi đại diện pháp luật…

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu/nhãn hiệu độc quyền

– Tư vấn hợp đồng; Giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Tư vấn kết hôn nước ngoài, tư vấn ly hôn, tư vấn nhà đất.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com