Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

 1. Tranh chấp đất đai là tranh chấp gì, gồm có các dạng tranh chấp nào?

Luật Đất đai năm 2013 nêu khái niệm: Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Từ thực tiễn tư vấn pháp luật đất đai trong nhiều năm, chúng tôi thấy hiện nay các dạng tranh chấp đất đai chủ yếu sau:

 • Các tranh chấp liên quan đến Quyền sử dụng đất như tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất, đòi lại tài sản hoặc nhà ở gắn liền với đất.
 • Tranh chấp liên quan đến việc phân chia thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật hoặc theo di chúc;
 • Đối với các tranh chấp về hợp đồng mà đối tượng hợp đồng là Quyền sử dụng đất như tranh chấp hợp đồng mua bán, trao đổi, cho tặng, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất thì thời hiệu khởi kiện là
 • Tranh chấp về đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.
 1. Vậy thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được hiểu như thế nào:

Tại điều 150 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 quy định:

 • Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.
 • Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.
 1. Về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai:

Căn cứ vào các dạng tranh chấp đất đai mà Luật dân sự xác định thời hiệu theo quy định dưới đây:

 • Đối với các tranh chấp liên quan đến Quyền sử dụng đất không áp dung thời hiệu khởi kiện
 • Đối với các tranh chấp liên quan đến việc phân chia thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật hoặc theo di chúc thời hiệu khởi kiện là 30 năm;
 • Đối Tranh chấp hợp đồng mà đối tượng hợp đồng là Quyền sử dụng đất như tranh chấp hợp đồng mua bán, trao đổi, cho tặng, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất mà yêu cầu khởi kiện là: Bồi thường thiệt hại thì thời hiệu khởi kiện là 3 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm
 • Đối Tranh chấp hợp đồng mà đối tượng hợp đồng là Quyền sử dụng đất như tranh chấp hợp đồng mua bán, trao đổi, cho tặng, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất mà yêu cầu khởi kiện là yêu cầu tuyên Hợp đồng vô hiệu thì thời hiệu khởi kiện là 2 năm
 • Đối với các tranh chấp về đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất giữa người có đất với nhà nước thì thời hiệu được quy định cụ thể tại Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB hoặc Văn bản giải quyết khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Lưu ý:

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự liên quan đến đất đai là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 • Các sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.
 • Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 1. Khôi phục lại thời hiệu khởi kiện:

Thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai bắt đầu tính lại từ đầu kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện dưới đây

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Như vậy, tương ứng với một dạng tranh chấp có thể dễ dàng xác định được thời hiệu khởi kiện hoặc thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự liên quan đến đất đai. Các trường hợp không tính thời hiệu, các trường hợp khôi phục lại thời hiệu khởi kiện.

Với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai, tranh chấp hợp đồng mà đối tượng là quyền sử dụng đất, chúng tôi hiện đã và đang cung cấp các dịch vụ về tư vấn, giải quyết tranh chấp về đất đai, nhà ở

Chi tiết xin liên hệ Luật sư  – Văn phòng luật sư Bạch Minh

Điện thoại: (+ 024)3.7756814 – 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com