Mẫu Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông 2018

Văn phòng Luật sư Bạch Minh – Văn phòng luật có đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm tư vấn về các lĩnh vực như:

 • Tư vấn Doanh Nghiệp
 • Đăng ký Nhãn hiệu Độc quyền
 • Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Kết hôn với người nước ngoài
 • Giấy phép Quảng cáo
 • Tranh chấp nhà đất
 • Tư vấn Hợp đồng

Dưới đây là Luật Bạch Minh cung cấp Mẫu biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông 2018 của Công ty cổ phần

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ….

——————–

Số: …/…./BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ………….

 (V/v: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Tên  doanh  nghiệp:  ………………………………..

Mã số doanh nghiệp : ……………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………..

Vốn điều lệ : …………………………………………….

Hôm nay, vào hồi ….. giờ, ngày …. tháng …..năm ….., tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp để bàn về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thành phần:

 1. Ông/Bà……… – cổ đông sở hữu ….. cổ phần, tương ứng …… phiếu biểu quyết;
 2. Ông/Bà……… – cổ đông sở hữu ….. cổ phần, tương ứng …… phiếu biểu quyết;
 3. Ông/Bà……… – cổ đông sở hữu ….. cổ phần, tương ứng …… phiếu biểu quyết;
 4. Ông/Bà……… – cổ đông sở hữu ….. cổ phần, tương ứng …… phiếu biểu quyết;

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông/Bà………, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Ông/Bà………, cổ đông công ty

Diễn biến cuộc họp:

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, Ông/Bà……… tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các cổ đông hiện có của Công ty có số phiếu biểu quyết ………. phiếu, chiếm …….% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Ông/Bà……… giới thiệu các nội dung cần thảo luận và biểu quyết.

I.Nội dung thảo luận:

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1.Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Số …. đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

2.1 Rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

Stt Ngành nghề Mã ngành

1

Vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng.

Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe;

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

Cho thuê ô tô; Dịch vụ dịch thuật.

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ quản trị doanh nghiệp;

 

 

2.2 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Stt Ngành nghề Mã ngành
1 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

4641

2 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

 

2.3 Ngành nghề đăng ký kinh doanh sau thay đổi

Stt Ngành nghề Mã ngành
1 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
2 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

 

Sửa đổi điều lệ phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

 • Sửa đổi Điều 1 trong Điều lệ về Trụ sở chính
 • Sửa đổi Điều 2 trong Điều lệ về Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

II. Nội dung biểu quyết các vấn đề nêu trên như sau:

 1. Thay đổi Trụ sở chính Công ty

Kết quả biểu quyết:

 • Số phiếu hợp lệ: …… phiếu / …… phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu/ ……. phiếu
 • Số phiếu tán thành: ……. phiếu/ ……. phiếu.
 • Số phiếu không tán thành: …….phiếu/ ……… phiếu.
 • Số phiếu trắng: ……..phiếu/ …….. phiếu
 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

 • Số phiếu hợp lệ: …… phiếu / …… phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu/ ……. phiếu
 • Số phiếu tán thành: ……. phiếu/ ……. phiếu.
 • Số phiếu không tán thành: …….phiếu/ ……… phiếu.
 • Số phiếu trắng: ……..phiếu/ …….. phiếu
 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

 • Số phiếu hợp lệ: …… phiếu / …… phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu/ ……. phiếu
 • Số phiếu tán thành: ……. phiếu/ ……. phiếu.
 • Số phiếu không tán thành: …….phiếu/ ……… phiếu.
 • Số phiếu trắng: ……..phiếu/ …….. phiếu
 1. Sửa đổi điều lệ phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

 • Số phiếu hợp lệ: …… phiếu / …… phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu/ ……. phiếu
 • Số phiếu tán thành: ……. phiếu/ ……. phiếu.
 • Số phiếu không tán thành: …….phiếu/ ……… phiếu.
 • Số phiếu trắng: ……..phiếu/ …….. phiếu

III. Nội dung thông qua

– Thay đổi Trụ sở chính công ty

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Sửa đổi điều lệ công ty

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các cổ đông công ty cùng nghe. Các cổ đông nhất trí ……….% các nội dung đã thảo luận và biểu quyết trên. Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký

Chủ tọa

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

………..

 

Thư ký

 

 

 

 

………..

 

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com