Quy định mới về điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2022 về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó có một số Quy định mới về tách thửa cụ thể là ngoài các điều kiện chung khi thực hiện các quyền của Chủ sử dụng đất như: Thửa đất được cấp Giấy chứng nhận, thửa đất tách phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án,Thửa đất chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai …. thì việc tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Quy định về điều kiện cụ thể khi tách thửa đối với đất ở:

– Thửa đất tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông. Cụ thể:

+ Tại các phường, thị trấn: diện tích tối thiểu không bao gồm phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2 và phải đảm bảo kích thước tối thiểu của thửa đất có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 3m và chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 5m.

+ Tại các xã thuộc thị xã, thành phố: diện tích tối thiểu không bao gồm phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 50m2 và phải đảm bảo kích thước tối thiểu của chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4m, chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 5m;

+ Tại các xã thuộc huyện: diện tích tối thiểu không bao gồm phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 60m2 và phải đảm bảo kích thước tối thiểu của chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4m, chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 5m.

+ Diện tích tối thiểu thừa đất quy định tại điểm này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình.

– Nếu tách thừa có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, việc tách thửa đất thực hiện như sau:

+ Người sử dụng đất có đơn xin tự nguyện trả đất làm đường để tách thửa đất kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng khu đất. Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tự nguyện trả.

+ Các thửa đất được tách phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất.

+ Đối với phần đất làm đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, cây xanh trong bản vẽ tổng mặt bằng sau khi đầu tư hoàn chỉnh theo chấp thuận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được thu hồi theo hình thức thu hồi đất và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;

– Trường hợp thửa đất trước khi tách thừa có diện tích bằng hoặc lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố, thị xã và có diện tích bằng hoặc lớn hơn 5.000 m2 tại huyện: Sau khi tách, số thửa hình thành lớn hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở (dự án khu dân cư) và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

– Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch

2. Quy định về điều kiện cụ thể khi tách thửa đối với đất phi nông nghiệp:

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2; thửa đất tách thửa phải có mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng; trường hợp thửa đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì chỉ được phép tách thửa khi được cơ quan chấp thuận đầu tư đồng ý.

Quyết định mới của UBND tỉnh Thái nguyên cũng quy định điều kiện cụ thể được tách thửa đối với đất nông nghiệp. Cụ thể: Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thửa; đối với đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2/thửa.

Ngoài ra Quyết định của quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp, điều kiện tách thửa đất trong trường hợp thửa đất tách có nhiều mục đích sử dụng.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành (ngày 30/03/2022) và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên an hành quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay