Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 Thành viên

Tư vấn Hồ sơ – Thủ tục giảm vốn Công ty TNHH 2 thành viên

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty được phép giảm vốn điều lệ của công ty nhưng phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục giảm vốn theo quy định pháp luật.

I. Dịch vụ Luật Bạch Minh về thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên

 • Tư vấn về điều kiện giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH
 • Tư vấn trình tự, thủ tục quá trình giảm vốn điều lệ
 • Tư vấn hồ sơ giảm vốn điều lệ
 • Tư vấn thủ tục sau khi giảm vốn điều lệ

II. Hình thức Giảm vốn Công ty TNHH 2 thành viên

Theo luật quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty TNHH giảm vốn điều lệ theo 3 hình thức.

1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên.

Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày ĐKDN và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

2. Mua lại phần vốn góp của thành viên.

Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên trong trường hợp sau:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của HĐTV về vấn đề sau đây:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN.

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết. Công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

III. Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc Giảm vốn điều lệ của Công ty;

2.Quyết định Hội đồng thành viên về việc Giảm vốn điều lệ của Công ty;

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

4 Danh sách thành viên của công ty

5. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

6. Cam kết  thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

7. Văn bản ủy quyền cho người đại diện tiến hành thủ tục ĐKDN

IV. Trình tự thủ tục giảm vốn

Bước 1.  Công ty triệu tập cuộc họp HĐTV để đưa ra quyết định về việc giảm vốn điều lệ của công ty.

1. Điều kiện tính hành họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ.

Triệu tập họp HĐTV trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được thực hiện như sau:

– Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp HĐTV triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

– Cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Cuộc họp HĐTV được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Nghị quyết của HĐTV được thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Sau khi thông nhất nội dung giảm vốn điều lệ của công ty. Công ty chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên Mục (3).

Bước 2.  Công ty nộp hồ sơ tại Cơ quan ĐKKD. Và nhận giấy biên nhận chờ ngày lấy kết quả/thông báo sửa đổi bổ sung của Cơ quan ĐKKD.

Công ty kiểm tra tình trạng hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN: http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3. Doanh nghiệp nộp phí Công bố 300.000 đồng và đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN. Và nhận được Giấy Chứng nhận ĐKDN.

Theo quy định Công ty phải công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN.

Trường hợp công ty không nộp lệ phí công bố sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về ĐKDN.

Điều 26. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 4. Kê khai lại mức thuế Môn bài tại cơ quan Thuế.

Đối với trường hợp công ty Giảm vốn điều lệ sẽ thay đổi Mức thuế môn bài. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN. Công ty làm thủ tục phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để từ đó làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài cho năm sau.

Trường hợp không kê khai kịp thời sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Chịu ấn định mức thuế Môn bài phải nộp.

Mức thuế môn  bài năm 2018

Vốn Điều lệ Mức

thuế môn bài cả năm

Bậc Tiểu Mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3 2864

 Chú ý:

Công ty có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin vốn điều lệ đến Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Công ty thông báo quá hạn so với thời gian quy định. Sẽ bị xử lý vi phạm quy định hành chính về ĐKDN

Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Đ/c: Số 101/A2, ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0904.152.023    024.37756814/17


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com