Thông báo thay đổi Trụ sở chính công ty

Luật Bạch Minh cung cấp mẫu Thông báo thay đổi trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính là nơi diễn ra hoạt động của Công ty. Công ty trong quá trình hoạt động có nhu cầu chuyển địa chỉ trụ sở  phải gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Nội dung Thông báo thay đổi trụ sở công ty:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

Dowload: Mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính

CÔNG TY …….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/…../TB

………., ngày…… tháng…… năm ….

 THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …

 1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
X
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
 1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………..

Quốc gia: ……………………………………..

Điện thoại: ……………..Fax: ………………..

Email: …………………..Website: ……………

  Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:- ……………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

……….

 

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật về thuế.

Công ty chuyển đến trụ sở mới khác quận/huyện nhưng cùng tỉnh/thành phố trực thuốc trung ương

Kèm theo thông báo là:

 1. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 2. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 3. Quyết định và Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 4. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 5. Thông báo chuyển địa chỉ trụ sở của Cơ quan quản lý thuế
 6. Trường hợp công ty ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty.

Khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. Kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; Hoặc
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp
Công ty chuyển đến trụ sở mới khác tỉnh và thay đổi Cơ quan đăng ký kinh doanh

Kèm theo Thông báo thay đổi trụ sở là:

 1. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 2. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 3. Quyết định và Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 4. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 5. Thông báo chuyển địa chỉ trụ sở của Cơ quan quản lý thuế
 6. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty
 7. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
 8. Trường hợp công ty ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty.

Khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. Kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp vàtổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; Hoặc
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

Đại diện công ty tiến hành nộp hồ sơ đầy đủ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua 2 hình thức:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phần 1 cửa – Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ

 1. Thành lập công ty
 2. Tư vấn thủ tục thay đổi Tên công ty
 3. Tư vấn thủ tục thay đổi Ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn thủ tục thay đổi Trụ sở chính công ty
 5. Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 6. Tư vấn Đăng ký thương hiệu độc quyền

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com