Mẫu hồ sơ thay đổi tên công ty

Luật Bạch Minh tư vấn MIỄN PHÍ thủ tục thay đổi tên công ty. Sau đây Luật Bạch Minh sẽ cung cấp bộ mẫu hồ sơ thay đổi tên Công ty đối với loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN.…

——————–

Số: …//BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

 (V/v: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần .….

Mã số doanh nghiệp : ……..

Địa chỉ trụ sở: ……………………

Vốn điều lệ : …………. đồng ( Bằng chữ: …..)

Hôm nay, vào hồi … giờ, ngày …. tháng …..năm …., tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp để bàn về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thành phần:

 1. Ông/Bà …….. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần, tương ứng …….. phiếu biểu quyết.
 2. Ông/Bà …….. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần, tương ứng …….. phiếu biểu quyết.
 3. Ông/Bà …….. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần, tương ứng …….. phiếu biểu quyết.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông/Bà …….., Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Ông/Bà …….., cổ đông công ty

Diễn biến cuộc họp:

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, Ông/Bà ……..  tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các cổ đông hiện có của Công ty có số phiếu biểu quyết …………. phiếu, chiếm ……..% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Ông/Bà ……..  giới thiệu các nội dung cần thảo luận và biểu quyết.

I. Nội dung thảo luận:

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới : CÔNG TY CỔ PHẦN ……….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có):……..

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):……..

2. Sửa đổi điều lệ phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi Điều 1 trong Điều lệ về Tên doanh nghiệp

II. Nội dung biểu quyết

 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

 • Số phiếu tán thành:  ….. phiếu/ ….. phiếu
 • Số không phiếu tán thành: ….. phiếu/ ….. phiếu
 • Số phiếu trắng: ….. phiếu/ ….. phiếu
 1. Sửa đổi điều lệ phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

 • Số phiếu tán thành: ….. phiếu/ ….. phiếu
 • Số không phiếu tán thành: ….. phiếu/ ….. phiếu
 • Số phiếu trắng: ….. phiếu/ ….. phiếu

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các cổ đông công ty cùng nghe. Các cổ đông nhất trí 100% các nội dung đã thảo luận và biểu quyết trên. Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký

 

Chủ tọa

(ký tên, đóng dấu)

 

Thư ký

 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN….

_____________

Số: …/…./QĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN …….

V/v: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản có liên quan;
 • Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
 • Căn cứ vào Biên bản họp số …../…./BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi tên Công ty

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới : CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ……..

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): ………

Điều 2: Sửa đổi điều lệ phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi Điều 1 trong Điều lệ về Trụ sở chính và Tên Công ty

Điều 3. Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện kể từ ngày hồ sơ pháp lý được sự chấp thuận của Cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Tất cả các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

…..,  ngày … tháng …. năm ….

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN …
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………/…/TB …, ngày…… tháng…… năm 2018

 THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp
X
– Địa chỉ trụ sở chính
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
 1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

  Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ……

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): …….

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo nàyờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Văn phòng luật sư Bạch Minh cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với thời gian nhanh nhất  và chi phí hợp lý nhất .

Dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp của Luật Bạch Minh

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com